เมื่อไหร่ที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จด VAT
ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเบื้องต้นกันก่อนว่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น คือ ภาษีที่เก็บจากมูลค่าการ
ซื้อขายหรือการให้บริการและสินค้านำเข้า
โดย ปกติประเทศไทยกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่10%
แต่มีการออกกฎหมายพิเศษลดลงมาเหลือ 7%
แล้วกิจการใดบ้างที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือ จด VAT ??

1. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้า
หรือให้บริการเป็นปกติธุระ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่มีรายรับเกิน

2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ
ซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการประกอบกิจการ
อันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับบริการที่อยู่ในบังคับ
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

เช่น การก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
หรือการติดตั้งเครื่องจักร

ให้ยื่นคำขอจดทะเบียน ภายในกำหนด 6 เดือน
ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ เว้นแต่มีสัญญาหรือหลักฐาน
จะดำเนินการก่อสร้าง ภายในเวลาที่เหมาะสม

3. ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้า
หรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ
โดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทน
เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน

แล้วกิจการใดบ้าง ที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม??

1. ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้า
หรือให้บริการไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการ
ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

3.ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ
และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร

4.ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้า
มาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ
ในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 43) ฯ
ลงวันที่ 29 มกราคม พ . ศ . 2536

5.ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนด
เมื่อมีเหตุอันสมควร

สำหรับใครที่ไม่แน่ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจการตนเอง
ว่าเข้าข่ายต้องจด vat หรือไม่

สามารถทักมาสอบถามได้เลยครับ
ยินดีให้คำปรึกษาครับ
-------------------------------------
ขอขอบพระคุณสำหรับความรู้ข้อมูล
จากเว็บไซต์กรมสรรพากร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ
ไลน์ @WEMAKER
โทร 096-502-9347